Termékek Menü

Adatkezelési szabályzat

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat a www.dejavu-hungary.hu web áruházában (a továbbiakban: „web áruház”) történő vásárlás során megadott személyes adatok felhasználásának és tárolásának (a továbbiakban együttesen: „adatkezelés”) szabályait határozza meg.

Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), továbbá az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Megrendelőnek a web áruházban történő megrendelés leadásakor szükséges megadnia személyes adatait, amely adatok azonban az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján csak a Megrendelő önkéntes hozzájárulása alapján kezelhetők.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Co-ever Kft. a Megrendelő megadott adatait kizárólag a Megrendelőnek a rendszerben regisztrált vásárlóként történő regisztrálása, a Megrendelő megrendelése teljesítése céljából, valamint a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá a Megrendelő által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli. Ezen belül: az e-mail cím a kapcsolattartást, az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását, az egyéb adatok a nyújtott szolgáltatás teljesítésének megvalósulását, kézbesítést, valamint számlázást szolgálják.

 

 1. KEZELT ADATOK KÖRE

A Co-ever Kft. a Megrendelő által megadott személyes adatokat kezeli, amelyek a következők: a Megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme (számlázási címe), továbbá a Megrendelővel kapcsolatba hozható egyéb információk.

Amennyiben a Megrendelő vásárlóként regisztrál a rendszerben, jelszó megadása is szükséges.

A honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató web szerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, továbbá a böngésző és operációs rendszer típusa). A Co-ever Kft. ezeket az adatokat kizárólag arra használja, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérje, illetve a további fejlesztései érdekében megismerje a Megrendelők látogatási szokásait, az adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel.

Kérjük, hogy amennyiben a megadott adatokban változás áll be, legyen szíves a változást haladéktalanul jelezni az adatkezelő felé.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Co-ever Kft. az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a Megrendelő ez irányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

Kivételt képeznek a számviteli bizonylatok, tekintettel arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

 1. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓK
 1. ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: Co-ever Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Co-ever Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-182645

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 2089 Telki, Vadrózsa u. 43.

Levelezési cím: 2089 Telki, Vadrózsa u. 43.

Adószám: 25737385-2-13

Elektronikus elérhetőség: info@dejavu-hungary.hu

Honlap címe: www.dejavu-hungary.hu

Telefonos elérhetőség: +36 30 212 1367 (hétköznapokon 8-20 óráig)

 

 1. ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Adatfeldolgozás a szállítás lebonyolítása érdekében történik, az adatkezelő a szállítás lebonyolításához szükséges adatokat bocsátja az adatfeldolgozó rendelkezésére.

A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, az adatkezelő által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Co-ever Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a Megrendelő személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Megrendelő személyes adatai védve legyenek különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 1. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

A Megrendelő, vagyis az adatkezelés érintettje tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről az alábbi e-mail címen: info@dejavu-hungary.hu A Megrendelő kérelmére a Co-ever Kft. tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Co-ever Kft. a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb 30 napon belül írásban adja meg a Megrendelő részére.

A Megrendelő kérheti a valóságnak nem megfelelő személyes adatai helyesbítését, változás esetén személyes adatainak módosítását, valamint kérheti a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását postai úton a 2089 Telki, Vadrózsa u. 43. címen, illetve az alábbi e-mail címen: info@dejavu-hungary.hu

A rendszerben vásárlóként regisztrált Megrendelő bármikor kérheti regisztrációjának törlését.

 

 1. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

A Co-ever Kft. jogosult a Megrendelő részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Megrendelő a regisztrációkor/megrendeléskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen hozzájárult.

A Megrendelő ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Co-ever Kft. a visszavonást követően a Megrendelő részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli a Megrendelő adatait a hírlevélre feliratkozott Megrendelők adatai közül.

 

 1. COOKIE-K, VAGYIS AZ INTERNETES NYELVEN, MAGYARUL: „SÜTIK”

A web shop rendszerének működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok, mégpedig a Megrendelő számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket a Co-ever Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az érintettől nem szükséges külön hozzájárulás, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az internetes hálózaton történő közléstovábbítás, illetve arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Megrendelő az adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaival, kifogásaival közvetlenül fordulhat az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

A Megrendelő bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdéssel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu , telefon: + 36 1 391-1400, honlap címe: http://naih.hu ).

A Megrendelő az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt is érvényesítheti. A Megrendelő dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Honlapon történő közzététel napjával – azaz 2017. március 1. napjával – lép hatályba. A Co-ever Kft. a jelen Tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a közzététellel – azaz a Honlapon történő megjelenítéssel – lépnek hatályba. A jelen Tájékoztató annak Co-ever Kft. által történő visszavonásáig marad hatályban.